NEW FREEDOM!

If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed. John 8:36

  • KALAYAAN AY ANG ISA SA MATINDING PAGBABAGO NA BIGAY NG PANGINOON SA ATIN…
  1. Freedom from Sins

But now being made free from sin, and become servants to God, ye have your fruit unto holiness, and the end everlasting life. Romans 6:22

  • Napakahirap lumaya sa kasalanan kung walang tulong mula sa Salita Ng Diyos na nagbibigay ng power to resist sin, at ng Holy Spirit na Siyang tumutulong sa atin to resist temptations, mga kasalanan na hindi na natin muling babalikan pa dahil pinalaya na tayo sa pagkagapos dito.

2. Freedom from Sickness

..they shall lay hands on the sick, and they shall recover. Mark 16:18

  • Our Lord Jesus is the Great Physician. Matindi at malalim na paniniwala sa Power ni Lord to heal all kinds of sicknesses ang kailangan upang gumana ang miracle healing. Your New Life in Christ gives you the power to be Free from all illnesses simply by using His Name – JESUS, to cast away all kinds of spirits causing the disease. Use it confidently.

3. Freedom from Fear

For ye have not received the spirit of bondage again to fear; but ye have received the Spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Romans 8:15

  • Sari-saring takot meron ang isang tao – takot mawalan ng pera, mawalan ng trabaho, magkasakit, iwanan ng mahal sa buhay, sa pag-aasawa o takot na hindi makapag-asawa, malasin, maghirap, takot sa future, at kung anu-ano pa.
  • But you New Life in Christ frees you from each Fear. Kapag Anak ka na ng Diyos. Siya ang mag-aalis ng takot sa isip at puso mo.

4. Freedom from Worry

Therefore I say unto you, do not worry about your life, what ye shall eat, or what ye shall drink; nor yet for your body, what ye shall put on… Matthew 6:25

  • Worries are part of life, but the Bible does not teach us to worry for even a bit. Ang pag-aalala ay tanda ng kawalan ng Trust kay Lord. Mistulang iniisip mong hindi ka kayang tulungan ng Diyos kapag panay ang worry ng isang Christian. Para bang mapakaliit ng Diyos at walang magawa sa situation natin kapag worrier tayo.
  • Our New Life in Christ gives us the freedom from worries knowing our Lord cares! He cares for even the smallest details of our lives including what we eat, drink, or wear. He deeply cares for our bodies, so much so for our Souls and Spirits.

SO STOP WORRYING NOW. LIFT THEM ALL UP TO JESUS!

2 thoughts on “NEW FREEDOM!

Comments are closed.