The Gospel of Christ

Video

 Napapansin nyo rin ba ang nangyayari sa ibat ibang panig ng mundo?

Hindi ba’t kabi-kabila ang gulo, ang gyera, lindol, bagyo, iba’t ibang sakuna, krimen, mga sakit? Nakakabagabag..nakakatakot..di po ba? Huwag na tayong lumayo. Dito na lang sa bansa natin, laganap ang krimen, ang droga, ang korapsyon sa iba’t-ibang sektor ng lipunan, iba’t-ibang uri ng sakit, sakuna, lindol, baha, isama na ang trafik. Sari-sari ang pighati at problemang kinakaharap ng bawat isa sa araw-araw nating buhay.

Sabi nga sa Bibliya sa aklat ng (Job 14:1)
“Ang buhay ng tao ay maikli at batbat ng hirap.”

Totoo po.. maikli na nga ang buhay, batbat pa ng problema. Lahat tayo ay may kanya kanyang kinakaharap na problema. Ang iba’y problema sa kalusugan, ang iba’y problema sa pinansyal, ang iba’y sa pamilya, sa trabaho, naging biktima ng sakuna, ng trahedya., at kung anu-ano pang klaseng problema. Maging mayaman o mahirap ay may problema sa buhay. Pero napakabuti ng Diyos sapagkat mayroon Syang ibinigay sa atin upang makayanan at mapagtagumpayan natin ang anumang kapighatian o problemang dumarating sa atin. May ibinigay Sya sa atin para sa ating KALIGTASAN.

Ano po ba ito?

Ang GOSPEL!

Ang Gospel ng ating Diyos ang nagdudulot ng KALIGTASAN. 

Ayon sa aklat ng (1 Corinto 15:1-2)
“At ngayong ipinapaalala ko sa inyo mga kapatid ang Mabuting Balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan Ang Ebanghelyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamamamagitan nitoy MALILIGTAS kayo kung matatag kayong mananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo.”

Ang Gospel ang magliligtas sa atin sa anumang kapighatian at problemang kakaharapin natin sa buhay. Nararapat lamang na PANIWALAAN AT SUNDIN natin ito.

Ano ba ang Gospel na dapat natin paniwalaan at sundin?

( 1 Corinto 15:3-4 )
“Sapagka’t ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap: na si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, ayon sa mga kasulatan, At
Siya’y inilibing; at siya’y muling nabuhay nang ikatlong araw ayon sa mga kasulatan;”

Naniwala tayo sa Gospel ng Panginoon na si Cristo ay namatay; Sya’y inilibing at ng maikatlong araw ay nabuhay na muli. 
Nguni’t hindi sapat ang maniwala lamang. Kailangang sundin o maganap ito sa atin. 

Sa anong paraan? 

(Mga Gawa 2:38)
“At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo, at Mangagbautismo ang bawa’t isa sa inyo sa Pangalan ni Jesu-Cristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan; at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo.”

Ganito po natin sya gaganapin:

Gospel – 
–Si Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan– 
(Katumbas nito ayon sa aklat ng Gawa ay ⤵)
Gawa – 
–Mangagsisi kayo — kailangan natin pagsisihan at talikdan ang ating mga kasalanan 

Ang pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan ay katumbas ng pagpatay natin sa gawang masama.

Gospel –
–Siya’y inilibing —
(Katumbas nito ayon sa aklat ng Gawa ay ⤵)
Gawa
— Magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesus —

Kailangan natin magpabautismo sa Pangalan ni HESUS. At tulad ng paglilibing na ibinabaon sa lupa, ilulubog naman tayo sa tubig. Ito ay tanda ng paghuhugas sa ating mga kasalanan.

Gospel – 
— at siya’y muling binuhay nang ikatlong araw – 
(Katumbas nito ayon sa aklat ng Gawa ay ⤵)
Gawa – 
— at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo —

At dahil sumasaatin na ang Spiritu Santo, alam na natin, na lagi nating kasama ang Diyos.. Kaya, kakayanin na natin ang mga problemang darating. Alam na natin, na may katuwang at kasama tayo sa buhay na handang magligtas sa atin sa anumang sakuna. Ang Spiritu Santo ang magpapaalala sa atin na lumayo sa gawang masama upang di tayo magkasala. At kung mapahintulot naman tayo na magkasala, ang Spiritu Santo din ang magpapalala sa atin na magdasal at humingi ng awa at patawad sa Panginoon. Mararamdaman natin ang presensya ng Panginoon sa ating buhay. Magiging positibo ang pananaw natin sa lahat ng bagay. Magiging magaan ang buhay natin sa araw araw dahil may Kristo na tayo sa puso natin. 

  • Ito po ang susi na ibinigay ng Diyos kay Pedro. Hindi po literal na susi ng langit. Ang GOSPEL ng Panginoon ang SUSI ng KALIGTASAN. Ito ang SUSI para makapasok tayo sa langit. 
Advertisements