HOW TO KNOW YOUR BIBLE

Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me. John 5:39


I. WHY WE SHOULD READ THE BIBLE?

  1. When we read the BIBLE, we will be inspired by the Word of God and not by problems, negative emotions, and evil thoughts. Dahil ang Salita ng Diyos ang siyang naglilinis ng ating mga kaisipan at inaalis ang mga bagay na hindi nakakatulong sa ating Pananampalataya. The BIBLE motivates our Souls and Spirits thereby giving us strength to face our problems.
  2. Reading will reap us many Spiritual benefits.
  • It imparts the Holiness and Righteousness of God.
  • It imparts Faith.
  • It gives Knowledge about God and Truths about His ways and Will.

II. HOW TO READ THE BIBLE?

BIBLE READING INVOLVES THE FOLLOWING:

HEART

Now a certain woman named Lydia heard us. She was a seller of purple from the city of Thyatira, who worshiped God. The Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. Acts 16:14

Mahalagang bukas ang puso natin kapag tayo ay nagbabasa ng Word of God. He plants seeds of faith in our hearts through His Holy Word. Ihanda ang puso natin sa ating mababasa kahit ang ilan dito ay hindi ayon sa ating sitwasyon, kinagisnan o pananaw sa buhay. Its is always best to pray first before reading the BIBLE so that the Lord will move within us and open our hearts to understand His instructions.

MIND

This Book of the Law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Joshua 1:8

God is pleased with those who are consistent in reading the Scriptures. Sa tuloy-tuloy nating pagbabasa, nakakapag-memorize na tayo ng ilang verses na magagamit natin kapag nangangailangan tayo ng Spiritual Weapon panlaban sa mga hamon ng buhay. The Mind is the battle ground. It is wise to feed it with God’s Word to guide and direct us each step of the way. Kapag nanalo tayo sa isip, mananalo tayo sa gawa. Kaya, importanteng walang gumugulo sa ating isipan kapag tayo nagbabasa ng Bibliya.

SOUL

But He answered and said, “It is written, ‘Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.’ ” Matthew 4:4

Kung ang ating katawan ay kumakain ng pagkain upang maging Fit and Healthy, ang pagkain naman ng ating kaluluwa ay ang Salita ng Diyos. Kung pinapalusog natin ang ating Earthly Bodies na may hangganan, mas dapat natin palusugin ang ating mga kaluluwa na pagkamatay natin ay mapupunta sa walang hanggan.

Mas mainam na makita ng Diyos na tayo ay nagugutom sa Kanyang salita. A hungry soul is thirsty for God’s Word.

My soul thirsts for God, for the living God…” Psalm 42:2


III. WHAT WILL YOU GAIN FROM READING THE BIBLE?

and that from childhood you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith which is in Christ Jesus.” 2 Timothy 3:15

Ang pagbabasa ng Bibliya ay nagbibigay sa atin ng Karunungan para maging buo ang ating Pananampalataya kay Kristo, makapamuhay ng ayon sa Kalooban ng Diyos at patuloy na makamtan ang kaligtasan na iniregalo sa atin ng Panginoon noong tayo ay tumanggap sa Kanya. Mas mainam na walang patlang ang pagbabasa natin ng Bibliya upang magkaroon tayo ng Katalinuhan kung paano mamuhay ng mapayapa bilang mananampalataya.

That the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. 2 Timothy 3:17

 With continuous devotion to read His Word daily, hindi imposebleng masunod natin ang Kalooban ng Diyos para sa atin. Napapadali ang pagsunod at pagpapasakop natin sa Kanya. Nagkakaroon tayo ng Perfect Heart” at nakakalugod sa harapan ni Lord as we become more and more like JESUS!